• KS1007 - Dhanwin Mukundh M.S
 • KS1006 - Harshika J.S
 • KS5001 - Nishanth S.K
 • KS5003 - Swetha
 • KS1011 - Arun Sanjith A.S
 • KS1009 - Anu Rakshika R.A
 • KS1022 - Varshita V.M
 • KS2018 - Amna S
 • KS2019 - Pranav Ram N.S
 • KS3005 - Kabilesh R.N
 • KS3011 - Sanjay S.S
 • KS4007 - Sherlin Suji
 • KS4013 - Aloysius Vimal
 • KS6001 - Aarathy.B.Krishna
 • KS3012 - Vishnu Priya L.S
 • KS4006 _ Sjion Shiyo S.V
 • KS2017 - Thiraksan
 • KS2014 - Varun V.M
 • KS6006 - Arun C